1. Kurzy všeobecnej nemčiny - Direktes Deutsch ®

Skupinové kurzy všeobecnej nemčiny sú vedené priamou metódou - Direktes Deutsch ®, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 1 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Čas výučby: v dopoludňajších, v popoludňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direktes Deutsch ®
 • Cena: 96 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

2. Kurzy všeobecnej nemčiny - Direktes Deutsch ®

Najobľúbenejší typ kurzu pre začiatočníkov – pokročilých, ktorí sa chcú naučiť všeobecnú nemčinu. Kurz je vedený komunikatívnou formou, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran. Cieľom kurzu je naučiť používať osvojenú slovnú zásobu a gramatické štruktúry v bežných komunikačných situáciách. Dynamické a interaktívne hodiny, ktoré si naozaj obľúbite.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne (2 vyučovacie hodiny = 100 minút)
 • Počet hodín: 44 hod. (11 týždňov)
 • Čas výučby: v popoludňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direktes Deutsch ®
 • Cena: 175 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

3. Nemčina pre deti

Kurz nemčiny je vedený netradičnou a efektívnou priamou metódou Direktes Deutsch ®. Táto metóda učenia sa cudzieho jazyka je postavená na prirodzenom spôsobe osvojovania si jazyka. Série jednoduchých otázok a odpovedí naučia deti ako porozumieť a následne pohotovo použiť ucelené slovné výrazy a gramatické prvky. Postupnosť, nadväznosť a dynamika napomáhajú deťom pochopiť jazyk v kontexte. Pravidelné opakovania a vizuálne pomôcky uľahčujú pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Toto všetko je sprevádzané a efektívne dopĺňané aktivizujúcimi a motivačnými hrami, ktoré robia hodiny zaujímavejšími, pútavejšími a zároveň uľahčujú samotné zapamätanie učiva.

Pre koho je určený?

Kurz je určený pre žiakov ZŠ vo veku od 7- 12 rokov.

Parametre kurzu:

 • Počet detí v skupine: 4-5
 • Intenzita výučby: 2 x 50 min.
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Čas výučby: podľa dohody v popoludňajších hodinách
 • Metóda: Direktes Deutsch ®
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

4. Nemčina pre teenagerov - Direktes Deutsch ®

Skupinové kurzy pre študentov od 13 – 18 rokov

Kurz všeobecnej nemčiny je zameraný priamou metódou Direktes Deutsch ®, ktorá je zameraná na rozvoj schopnosti komunikovať v nemeckom jazyku rýchlo a bez zábran.

Tento typ kurzu výrazne napomáha študentom v pokroku pri štúdiu jazyka v škole. Prostredníctvom riadenej konverzácie si nielen upevnia osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu, ale predovšetkým zlepšia ústnu komunikáciu v jazyku.

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 4-5 (individuálny prístup ku každému študentovi)
 • Intenzita výučby: 2 x 1 vyučovacia hodina týždenne (1 vyučovacia hodina = 50 minút)
 • Počet hodín: 24 hod. (12 týždňov)
 • Časy výučby: v popoludňajších hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Metóda: Direktes Deutsch ®
 • Cena: 99 €
 • Cena za učebný materiál: 20 €

Ponúkame Vám:

Štúdium medzinárodnou metódou a z profesionálne zostavených učebníc.

Prihlásiť sa môžete tu.

 • Kurzy sú určené všetkým, ktorí chcú dosiahnuť lepšie výsledky v škole.
 • Vypestovať schopnosť bezprostrednej komunikácie v cudzom jazyku.
 • Následnosť kurzov Vás postupne pripravuje na maturitu.
 • Vytvoriť možnosť pokračovať v jazykovom vzdelávaní či k dosiahnutiu medzinárodne akceptovaných certifikátov.

5. Príprava na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka pre žiakov SŠ

Špecificky zameraný jazykový kurz je určený pre študentov pripravujúcich sa na zvládnutie maturitnej skúšky. Už osvedčený kurz je zameraný na rozvoj všetkých jazykových zručností a zároveň zahŕňa komplexnú prípravu na externú maturitnú skúšku a ústnu časť internej maturitnej skúšky.

Vyučovanie sa strieda v troch základných blokoch:

 • gramatika - výučba zameraná na prehlbovanie a precvičovanie gramatických javov
 • počúvanie s porozumením a písomný prejav - zameraný hlavne na rozvoj posluchových schopností a písania
 • konverzácia - výučba zameraná na rozvoj komunikatívnych schopností, reálií nemecky hovoriacich krajín a iné aktuálne témy

Striedanie týchto blokov rozširuje spektrum maturanta. Počas kurzu študenti absolvujú aj niekoľko cvičných testov.

Parametre kurzu:

 • Intenzita výučby: 2 x 50 min.
 • Dĺžka kurzu: 12 týždňov, počet hodín: 24 hod.
 • Časy výučby: podľa dohody
 • Cena: 99 €

Prihlásiť sa môžete tu.

6. Nemecký jazyk pre opatrovateľky

 • Kurz nemeckého jazyka je určený najmä opatrovateľkám a zdravotným sestrám, ktoré sa chcú uplatniť v nemecky hovoriacich krajinách.
 • Je zameraný na osvojenie si najfrekventovanejších gramatických štruktúr a špecifickej slovnej zásoby z oblastí: ľudské telo, choroby, nakupovanie, varenie, starostlivosť o domácnosť a pod.
 • Kurz sa sústreďuje na rozvoj dvoch najdôležitejších jazykových zručností – hovorenia a počúvania s porozumením, tak aby absolventa efektívne pripravil na každodennú komunikáciu v cudzej krajine.
 • Náročnosť kurzu sa prispôsobuje individuálnym potrebám klienta, takže je vhodný nie len pre pokročilých používateľov jazyka ale aj pre úplných začiatočníkov.
 • Komunikatívnou a zábavnou formou sa naučíš terminológiu, najčastejšie používané frázy tak, aby si sa zbavila strachu vyjadrovať sa.

Dĺžka kurzu: podľa individuálnych požiadaviek

Úrovne: mierne pokročilí - pokročilí

Prihlásiť sa môžete tu.